It is strictly forbidden to:General Terms and Conditions

Use of the application and all its functions are subject to compliance with the General Terms and Conditions as stated below (hereinafter referred to as “GTC“).

I.     Terms definitions
Provider – designer and owner of this application
User – a natural person or legal entity using services of Provider
Portal – space offered by Provider to be used by User
System – program code, an algorithm developed by Provider in order to provide services to User
Profile – summary of more information as provided by User about himself

II.     Registration
The User is allowed to be registered with any login name (if not already registered). For registration, it is strictly forbidden to use vulgarism, racist wording or any other violating the laws.
By registration User agrees to follow GTC and act accordingly and he declares in an honest manner that he is older than 15 years old. When viewing erotic photos, User expressly and obligatorily declares that he is over 18 years old.
Registration is for free but registered User has more options to use Portal compared to unregistered one. The User declares that all the data entered during registration as well subsequently added in Profile are true and in case of any change in any of data, he changes it in his Profile as well.

III.     Registration cancelation
Provider reserves the right to terminate User’s registration including all the information about his person if User violates any of these GTC or any of the applicable laws.
User is allowed to ask for the cancelation of registration.
Provider has the right to keep certain information about the User also after the registration has been canceled, in particular IP address, login dates and times, sent and received messages for an indefinite period of time.

IV.     User’s rights and obligations
The User is not allowed to:
- promote violence and in open or hidden form incite hatred based on gender, race, color, language, belief, and religion, political or another opinion, national or social origin, nationality or ethnic group
- promote war or describe brutal or another inhuman behavior in a manner that is inappropriate by mitigating, justifying or approving
- in an open or hidden form promote alcohol, alcoholism, smoking, the use of narcotics, poisons, and precursors or mitigate the consequences of the use of these substances
- use vulgarisms, phrases or other verbal or sign language expressions whose direct or indirect meaning is contrary to generally accepted social morality and ethics;
- endanger the physical, mental or moral development of minors
- promote children’s pornography
- in an open or hidden form promote any political party and its representants
- in an open or hidden form provide advertisements to any natural person or legal entity, to any products or services
- promote medicaments, narcotics and psychotropic substances
- in an open or hidden form promote guns and ammunition
- provide false, unverified, misleading or not true facts about another person
User is fully responsible for content and information provided in his profile also in adverts and sent messages. He pledges to adhere to norms of social behavior, will not provide any form of advertisement, or promote any products or services including www pages, names, and addresses of these third parties The User may use all the available services that are provided by Provider for an unlimited period of time but the longest period is until the Provider ceases.
User is allowed to communicate with other users and send messages. He may ask anytime to cancel his registration and also without any proper reason. The User also has the right to terminate the use of services of Provider at any time without prior notice.

V.     Adding photos
User agrees to upload only those photos to which he owns the author’s copyright or author’s consent.
User will not upload photos showing violence or other photos in violation of applicable law.
Photo is not allowed to contain any form of promotion. As a promotion, we consider also www address of a website or the name of product or service. Provider reserves the right to remove inappropriate photos from the profile even without prior notice.
Only exception to the GTC when adding photos (User has to be present) is uploading photos to the album where the photo can contain anything but adhering to other general rules.
When uploading erotic photos to the album, these have to be flagged as erotic by User – otherwise, these photos will be removed and the account of User will be blocked.

VI.     Provider’s rights and obligations
The Provider is not responsible for any damages that may arise to User, both mental and physical ones.
Provides is not responsible for information about Users, neither for swapped messages between them. In case of breach of any abovementioned conditions, without prior notice and reason, he may restrict for User access to particular functions or terminate registration completely and if necessary, he is authorized to provide all the information about User to the law enforcement authorities.
Provider does not guarantee Users continuous functionality and error-free operation of the server.
Provider is entitled to interrupt his services for a fixed or indefinite period or totally.

VII.     Change of GTC, others
User agrees to receive advertising messages, news and similar messages that Provider finds valuable or necessary to use the Portal, to his email or phone via text message.
The Provider is entitled to change, modify or amend these GTC at any time with the last version of these GTC to be considered valid. User agrees to this latest version of GTC by using the services of Provider. The Provider is not obliged to inform Users about the modification in GTC. This policy is available to Users online on the webpage of application.

Zakazuje sa najmä:Všeobecné podmienky používania

Používanie aplikácie a využívanie všetkých jej funkcií je podmienené dodržiavaním nižšie uvedených všeobecných podmienok používania (ďalej len "VPP").

I.     Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľ - tvorca a majiteľ tejto aplikácie
Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Prevádzkovateľa
Portál - priestor poskytnutý Prevádzkovateľom pre potreby Užívateľa
Systém - programový kód, algoritmus vyvinutý Prevádzkovateľom za účelom poskytovania služieb Užívateľovi
Profil - súhrn viacerých informácií zadaných užívateľom o svojej osobe

II.     Registrácia
Užívateľ sa môže zaregistrovať pod ľubovoľným prihlasovacím menom (ak takéto ešte nie je zaregistrované). Na registráciu nesmie použiť slová vulgárne, rasistické alebo inak porušujúce platné zákony.
Registráciou Užívateľ súhlasí s týmito VPP, zaväzuje sa ich dodržiavať a čestne prehlasuje že má viac ako 15 rokov. Pri prezeraní erotických fotiek Užívateľ výslovne a záväzne prehlasuje že má viac ako 18 rokov.
Registrácia je dobrovoľná, avšak registrovaný Užívateľ má viac právomocí pri užívaní Portálu ako neregistrovaný. Užívateľ prehlasuje, že všetky údaje zadané pri registrácii ako aj následne doplnené v Profile, sú pravdivé a v prípade zmeny niektorého z údajov sa zaväzuje túto skutočnosť zmeniť aj vo svojom Profile.

III.     Zrušenie registrácie
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu Užívateľa, vrátane všetkých informácií o jeho osobe ak Užívateľ poruší niektorú z týchto VPP alebo niektorý z platných zákonov.
O zrušenie registrácie môže požiadať aj sám Užívateľ.
Prevádzkovateľ má právo po zrušení registrácie uchovávať niektoré informácie o Užívateľovi, a to najmä IP adresu, časy a dátumy prihlásení do systému, odoslané a prijaté správy, po neobmedzene dlhú dobu.

IV.     Práva a povinnosti užívateľa
Užívateľ nesmie:
- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých
- propagovať detskú pornografiu
- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
- propagovať lieky, omamné látky a psychotropné látky
- otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo
- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe
Užívateľ je plne zodpovedný za obsah a informácie uvedené vo svojom profile ako aj v inzerátoch a odoslaných správach. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky slušného správania, nikde nebude zobrazovať akúkoľvek formu reklamy resp. propagovať akékoľvek produkty a služby vrátane www stránok, názvov a adries týchto tretích strán. Užívateľ môže využívať všetky dostupné služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ po neobmedzene dlhú dobu, najdlhšie však do ukončenia činnosti Prevádzkovateľa.
Užívateľ môže komunikovať s ostatnými užívateľmi a posielať správy. Môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie a to z akéhokoľvek dôvodu. Užívateľ má taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia .

V.     Pridávanie fotografií
Užívateľ sa zaväzuje vkladať iba tie fotografie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora.
Nebude vkladať fotografie zobrazujúce násilie, alebo iné obrázky porušujúce platné zákony.
Na fotografii nesmie byť žiadna forma reklamy. Za reklamu sa v tomto prípade považuje aj adresa www stránky, prípadne názov tovaru alebo služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevhodné fotografie odstrániť z profilu aj bez predošlého upozornenia.
Výnimkou v pravidlách pridávania fotografií, na ktorých musí byť Užívateľ, je pridávanie fotografií do fotoalbumu, kde na fotke môže byť čokolvek pri dodržaní ostatných všeobecných pravidiel.
Pri vkladaní erotických fotografií do svojho albumu musí Užívateľ tieto označiť ako erotické - v opačnom prípade budú takéto fotky odstránené a bude zablokovaný účet Užívateľa.

VI.     Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť Užívateľovi a to ako duševného tak aj fyzického charakteru.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie o Užívateľoch ani za odoslané správy medzi nimi. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených podmienok môže bez predošlého upozornenia a uvedenia dôvodu obmedziť prístup k niektorým funkciám, prípadne úplne zrušiť registráciu a v prípade potreby je oprávnený všetky potrebné informácie o Užívateľovi poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní.
Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti serveru.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie svojich služieb na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

VII.     Zmena VPP, ostatné
Užívateľ súhlasí s prijímaním reklamných správ, noviniek a iných obdobných správ, ktoré Prevádzkovateľ bude považovať za hodnotné, prípadne potrebné pre využívanie Portálu na svoj email alebo telefon cez sms.
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, opraviť alebo doplniť tieto VPP pričom za platné sa považuje posledná verzia týchto pravidiel. Užívateľ používaním služieb Prevádzkovateľa súhlasí s touto poslednou verziou VPP. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať Užívateľov. Tieto pravidlá sú k dispozícii Užívateľom na tejto stránke aplikácie.

GDPR:

Na základe nového nariadenia EÚ o spracovaní osobných údajov, Vás informujeme o potrebe Vášho súhlasu pri používaní aplikácie Meet-Love.

Ako osobný údaj sa v rámci tohto nariadenia, okrem iného, považujú aj súbory COOKIES. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa resp. jeho zariadenia, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo Vám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky/aplikácie.

Tiež pri využívaní našej aplikácie a najmä pri bezplatnej registrácii zhromažďujeme niektoré Vaše osobné údaje, ako email, vek, tel. číslo a pod. Tieto údaje zadávate pri registrácii a budú použité výlučne v našej aplikácii, a s tým súvisiacich akcií (napr. oznámenie o novej správe, zaslanie štatistík, noviniek,...). V žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej strane za účelom reklamy alebo inej činnosti nesúvisiacej s našou službou.

Na svoje telefónne číslo môžete bezplatne prijímať sms správy od iných užívateľov, telefónne číslo nebude nikde zverejnené ani inak použité.

Všetky údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch po dobu používania služby.Prevádzkovateľ služby je súkromná osoba so sídlom na Slovensku, kontaktný email: app@meet-love.eu (iba v slovenčine).